دفتر مرکزی شرکت مانا صنعت، تهران، ایران
رستوران البرز، تهران، ایران
ساختمان تجاری اداری اولدوز، اردبیل، ایران
ساختمان تجاری اداری بلوار جمهوری، کرمان ، ایران
ساختمان تجاری اداری میرداماد، تهران ، ایران
ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد (مسابقه)، تهران، ایران
ساختمان مرکزی بیمه پاسارگاد، تهران، ایران
مجتمع تجاری اداری آفتاب(مسابقه)، تهران، ایران
مجتمع چند منظوره فرمانیه (مسابقه)، تهران، ایران
هتل توس و مجتمع تجاری ونک، مشهد، ایران