دفتر مرکزی شرکت مانا صنعت تهران،ایران
رستوران البرز، تهران، ایران
ساختمان تجاری اداری اولدوز، اردبیل، ایران
ساختمان تجاری اداری بلوار جمهوری کرمان ، ایران
ساختمان تجاری اداری میرداماد تهران ، ایران
ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد (مسابقه) تهران ، ایران
ساختمان مرکزی بیمه پاسارگاد تهران، ایران
مجتمع تجاری اداری آفتاب(مسابقه) تهران ، ایران
مجتمع چند منظوره فرمانیه (مسابقه) تهران ، ایران
هتل توس و مجتمع تجاری ونک مشهد - ایران